Geen individueel herleidbare persoonsgegevens

Om uw privacy te waarborgen hanteert Ascot Advies (Ascot) verschillende maatregelen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt de basis voor ons informatiebeveiligingsbeleid. Daarbij voldoet Ascot aan de Nederlandse en Europese privacywetgeving. Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het uitvoeren van marktonderzoeken voor werkgevers. Voor deze marktonderzoeken maakt Ascot gebruikt van het uniforme Adfiz uitvraagformulier. Dit formulier is opgesteld door de branchevereniging Adfiz en voldoet aan de eisen van de AVG. In het uitvraagformulier worden geen individueel herleidbare persoonsgegevens vastgelegd. In het inventarisatie- en adviestraject gebruikt Ascot dan ook geen herleidbare persoonsgegevens.

Ascot CofiDesk: verwerkersverantwoordelijke

Het deel van onze relaties dat een verzekering via het agentschap van Ascot heeft lopen, kan gebruik maken van de CofiDesk. Indien dit het geval is, dan gebruikt de Ascot CofiDesk wel noodzakelijke persoonsgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze dienstverlening. Ascot treedt hierbij op als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat betekent dat Ascot in de uitvoering van de dienstverlening daadwerkelijk en zelfstandig beslissingen neemt over de verwerking van persoonsgegevens. Met andere woorden: Ascot bepaalt het doel en (de wezenlijke aspecten van) de middelen van de verwerkingen.

De AVG stelt maatregelen voor Ascot als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betreft de volgende maatregelen:

  • Ascot en haar leveranciers houden zich te allen tijde aan de wet;
  • Ascot treft voldoende maatregelen ten behoeve van haar technische en organisatorische beveiliging;
  • Ascot heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld die dient als interne toezichthouder en adviseur;
  • Ascot zorgt ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld;
  • Ascot meldt een datalek bij het AP na constatering. Ascot heeft een meldpunt voor het melden van datalekken. Constateert u een datalek? Meld dit dan direct bij Ascot.

Wilt u hierover meer weten, dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar info@ascotadvies.nl. Wij helpen u graag verder.